KAPCSOLAT   |   KARRIER  |  TUDÁSBÁZIS.BLOG  |    

Crane.Karrier.Adatkezelés

Hozzájárulás a személyes adatok kezelésére

Hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. §-ára, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Munka tv.) 10. § (2) bekezdésére a CRANE Kft. (Székhely: 1138 Budapest, Révész utca 27-29., Cégjegyzékszám: 01-09-862008, továbbiakban: CRANE Kft.) mint adatkezelő a munkaviszony létesítése céljából történő jelentkezés során beküldött személyes adatok kezeléséről az érintetteket az alábbiak szerint tájékoztatja:

1.    Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

A.    A jelentkező az álláshirdetésre való jelentkezését megelőzően köteles megismerni a jelen tájékoztató tartalmát. A jelentkező a jelentkezésének benyújtásával egyrészt nyilatkozik arról, hogy a tájékoztató tartalmát megismerte, másrészt nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés benyújtásával és a regisztrációjával hozzájárul adatainak kezeléséhez a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint. Az álláshirdetés a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató elérhetőségét és előzetes megismerésének kötelezettségét minden esetben tartalmazza.
B.    A CRANE Kft. kizárólag a weboldalán keresztül vagy HR szolgáltató együttműködésével fogad be álláshirdetésre jelentkezőtől önéletrajzot.

2.    Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

3.    Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a CRANE Kft. által meghirdetett állásra való jelentkezés, a pályázat elbírálása, munkaviszony létesítése, ill. az Ön értesítése olyan jövőbeli állásajánlatokról, melyek a CRANE Kft. megítélése szerint az Ön képzettségének és szakmai tapasztalatainak megfelelnek.

4.    A kezelt adatok köre

A CRANE Kft. a jelentkezők következő adatait kezeli: a regisztráció és a bejelentkezések dátuma és időpontja, családi- és keresztneve, születési hely és ideje, e-mail címe, telefonszáma, külföldi munkavállalók esetén a munkavállalási engedély megléte, és a honnan értesült álláshirdetéseinkről kérdésre adott válasza, hozzájáruló nyilatkozata, arcképe, önéletrajzában és az Ön által feltöltött további dokumentumokban szereplő adatai.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Infotv. 3. § 4. pontja szerinti különleges adatokra az adatkezelés nem terjed ki, így kérjük, hogy az ebbe a körbe tartozó adatokat ne adjon meg jelentkezése során.

5.    Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésre elsősorban a CRANE Kft. jogosult. Tájékoztatjuk, hogy a CRANE Kft. az adatkezelés során adatfeldolgozót vehet igénybe.
A CRANE Kft. bizonyos munkakörök betöltésekor szakcég közreműködését veheti igénybe, amely során a kiválasztás egyes munkafázisait szakértő partner végzi el a CRANE Kft. megbízásából.
Előbbi esetben a CRANE Kft. az Ön által a jelentkezési folyamat során elküldött dokumentumokat, ill. az Ön elérhetőségeit, az adatkezelés céljának megvalósítására, a CRANE Kft. szerződéses partnere részére továbbítja, ill. szavatolja, hogy ilyen esetben az Ön adatait a partner kizárólag a 3. pontban leírt célból dolgozza fel. A partner személyéről az adattovábbítás előtt előzetesen tájékoztatást adunk.

6.    Az adatkezelés időtartama

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a CRANE Kft., ill. egyéb, arra Ön által feljogosított 5. pont szerinti adatkezelők mindaddig kezelhetik, amíg Ön személyes adatainak törlését az Infotv. 14. § c) pontja szerint nem kérte.

7.    Jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatjuk, hogy az Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

8.    Egyebek

Felhívjuk figyelmét, hogy a CRANE Kft.-hez állásajánlatra történő jelentkezés, ill. annak keretében személyes adatok (beleértve az önéletrajzot) beküldése kizárólag a CRANE Kft. honlapján keresztül elektronikus úton történhet. Kérjük, hogy egyéb úton fenti céllal a CRANE Kft. részére személyes adatokat ne adjon meg, ha mégis így tesz, akkor azt a CRANE Kft. megsemmisíti.

9.    Címek, elérhetőségek

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fővárosi Törvényszék
cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.

Vonatkozó jogszabályok: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
* * *
Az álláshirdetésre jelentkező személy a jelentkezésével elismeri, hogy a fenti tájékoztatót megismerte és megértette és az adatkezeléshez a fentiek szerint hozzájárul.

Hol találsz minket?

Riverloft Irodaház
1138 Budapest, Révész u. 27-29.
Tel: +36-1-236-5530
Fax: +36-1-236-5531