KAPCSOLAT   |   KARRIER  |  TUDÁSBÁZIS.BLOG  |    


Crane.Karrier.Adatkezelés

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSAJÁNLATRA JELENTKEZŐKNEK

Állásajánlatra jelentkezés során személyes adatokat adsz meg részünkre, amelyeket mi a kiválasztási folyamat során, erre a célra kezelünk. Az adatkezelés a hozzájárulásod alapján történik. A megadott adatokat az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük, az alábbiakban erről találsz részletes tájékoztatást. Kizárólag a weboldalunkon vagy HR szolgáltató együttműködésével fogadunk be álláshirdetésre jelentkezőtől önéletrajzot. Kérjük, hogy egyéb úton ne nyújts be jelentkezést, mert ezeket a jelentkezéseket töröljük, illetve megsemmisítjük.

1. Kik vagyunk?

A Crane Kft. (Cg. 01-09-862008, székhely: 1027 Budapest, Horvát u. 14-24., adószám: 13567257-2-41, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; web: www.crane.hu; e-mail:  [email protected]; a továbbiakban “Crane“) magyar tulajdonú és magyar vezetésű adatvezérelt marketing ügynökség.

2. Miért fontos az adatvédelem?

Az állásajánlatra jelentkezés során megadott személyes adataidat önkéntes, kifejezett és részletesen előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulásod alapján dolgozzuk fel. Hozzájárulásod hiányában nem tudjuk feldolgozni a pályázatodat. A személyes adataid kezelése során a mindenkor irányadó európai és magyar jogszabályoknak (a továbbiakban: “Irányadó Jogszabályok“) megfelelően kezeljük. Ezek különösen az alábbiak:

  • A. – az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: “GDPR“), amely 2018. május 25-étől alkalmazandó;
  • B. – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“”) – amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó.

3. Milyen alapon és milyen célra kezeljük mely személyes adataidat?

Pályázatod benyújtásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárulsz, hogy a Crane bizalmasan kezelje az általad megadott személyes adatokat. Ilyen adatok lehetnek a következők: a regisztráció és a bejelentkezések dátuma és időpontja, név, elérhetőségi adatok, tanulmányok, szakmai tapasztalatok, korábbi munkahelyek, születési hely és idő, külföldi munkavállalók esetén a munkavállalási engedély megléte, arcképe és az önéletrajzban és egyéb feltöltött további dokumentumokban szereplő adatok.

Személyes adatok különleges kategóriáit (ilyenek pl. egészségügyi adatok, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szexuális irányultságra vonatkozó adatok) nem kezeljük, kérjük, hogy ilyen adatokat ne adj meg jelentkezése során.

Az adatokhoz a Crane azon ügyvezetői, munkatársai és alvállalkozói férhetnek hozzá, akik a kiválasztási folyamatban részt vesznek. Bizonyos munkakörök esetében külső partner közreműködését vehetjük igénybe, amely során a kiválasztás egyes fázisait szakértő partner végzi el a megbízásunkból. Ebben az esetben a jelentkezési folyamat során megadott adatokat e partner részére továbbítjuk, amely az adatokat kizárólag a kiválasztás céljára kezeli. A partner személyéről az adattovábbítás előtt előzetesen tájékoztatást adunk.

A személyes adataid gyűjtésének és kezelésének célja az álláspályázatod elbírálása, azaz a kiválasztás. A kiválasztás későbbi szakaszában sor kerülhet háttérellenőrzésre, ebben az esetben erről külön tájékoztatást fogsz kapni.

Ha egy referencia vagy más külső fél részletes adatait is megadod nekünk a pályázatodban, neked kell megszerezned az adott fél hozzájárulását az adatok elküldése előtt. Ha interjúra hívunk be, akkor a veled készített interjúk dokumentumait is tárolhatjuk a jelentkezési anyagban.

A hozzájárulással egyben igazolod, hogy az általad megadott információ pontos és teljes. A személyes adatok kezelésével ellenőrizhetjük személyazonosságodat, tanulmányai és szakmai végzettségedet, munkatapasztalataidat, értékeljük a megpályázott pozíció betöltésére való alkalmasságodat, szükség esetén háttérellenőrzéseket végzünk, és a vonatkozó helyi jogszabályoknak való megfelelést biztosítjuk. A fenti célokból végzett adatfeldolgozás mértékét nem korlátozhatod. Ha nem járulsz hozzá, hogy a fenti célokra kezeljük a személyes adataidat, ne nyújtsd be a pályázatodat vagy pályázatos és a hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod.

A hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod. Ehhez fel kell venned velünk a kapcsolatot a jelzett elérhetőségeken. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4. Milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe?

Álláshirdetés megjelenítésére és jelentkezés befogadására igénybe vehetünk külső HR szolgáltatót. A jelentkezés során megadott személyes adatokat a szokásos rendszereinkben és folyamataink szerint kezeljük. Ennek keretében az adataidat olyan rendszerekben tároljuk, amelyeket külső szolgáltatók nyújtanak vagy támogatnak. Ha szeretnél részletes tájékoztatást kapni a külső adatfeldolgozó partnereinkről, kérjük, lépj kapcsolatba velünk. Főszabály szerint személyes adataidat az Európai Gazdasági Térségen (EU + Izland, Liechtenstein és Norvégia) belül tároljuk vagy tároltatjuk. Amennyiben e területen kívülre továbbítanánk adatokat, akkor minden esetben biztosítjuk a GDPR V. fejezetében elvárt megfelelő védelmi szintet a személyes adatokra, az ott felsorolt és erre alkalmas megoldások valamelyike útján.

5. Személyes adatok további kezelése

A személyes adataidat akkor is szeretnénk megőrizni, ha az első pályázatod sikertelen, hogy később esetleg fel tudjuk veled venni a kapcsolatot, ha az adott pozíció esetleg újra megnyílna vagy egyéb olyan állás nyílna meg nálunk, amely a megítélésünk szerint érdekelhet. A pályázat benyújtásával hozzájárulsz, hogy személyes adataid a jelentkezéstől számított legfeljebb két (2) éven át őrizzük meg, e két (2) év lejárta után pedig az általunk kezelt személyes adataid megsemmisítsük, illetve töröljük. A megadott hozzájárulás bármikor visszavonható.

Ha az állásajánlatot elfogadod, a felvételi folyamat során gyűjtött személyes adataid egy része a személyzeti nyilvántartásba kerül. Az adatokat munkavállalásra vonatkozó Irányadó Jogszabályoknak megfelelően fogjuk tárolni. Egyeseket közülük a foglalkoztatásod ideje alatt mindvégig, sőt – amennyiben azt helyi jogszabályok és előírások megkövetelik – a foglalkoztatás megszűnése után is több évig megőrzünk, az Irányadó Jogszabályok által meghatározott ideig. Az adatkezelés jogalapja a Crane-re irányadó jogi kötelezettség teljesítése, a munkaszerződés megkötése, illetve teljesítése, valamint a Crane jogos érdeke. Utóbbi alatt értendő különösen megfelelés biztosítása, belső vizsgálatok lefolytatása, jogi igények érvényesítse vagy azokkal szembeni védekezés, munkaviszony időtartalmának igazolása. Utóbbi esetekben az adataidat addig őrizzük meg, amíg az az adott célra feltétlenül szükséges. (A munkaviszony keretében történő adatkezelésekre külön belső tájékoztató vonatkozik).

6. Milyen jogok állnak rendelkezésedre?

Jogodban áll megtudni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk rólad, és hozzáférést kérni a személyes adataidhoz. Szintén jogodban áll helyesbíteni az esetleges hibákat, vagy törölni a pontatlan adatokat, valamint kérheted az adatait kezelésének korlátozását (az adatok zárolását) vagy ha adatait jogos érdek alapján kezeljük, akkor tiltakozhatsz az adatkezelés ellen. Jogosult vagy arra, hogy személyes adataidat megkapd és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd, vagy bennünket erre kérj, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog). Amennyiben a személyes adatok kezelésére a hozzájárulásod alapján kerül sor, úgy hozzájárulásod bármikor visszavonhatod. Ha nem értesz egyet az intézkedésünkkel vagy válaszunkkal, vagy úgy gondolod, hogy jogaid sérültek, panaszt tehetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36-20-577-7577; e-mail: [email protected], web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhatsz. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert – választásod szerint – vagy a Fővárosi Törvényszéken (amely a Crane székhelye alapján illetékes) vagy a lakóhelyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod. A törvényszékek listájához kattints ide.

7. További információk

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a vonatozó adatvédelmi jogszabályok módosítására reagálva jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsuk.

Ha kérdésed merülne fel, vagy jogaidat akarod gyakorolni, kérjük, a fent jelzett elérhetőségeken lépj velünk kapcsolatba.

Hol találsz minket?

1027 Budapest, Horvát u. 14-24.
Tel: +36-20-577-7577